Ta strona internetowa nie jest obsługiwana przez Internet Explorer. Zalecamy korzystanie z innej przeglądarki (np. Edge, Chrome, Firefox, Safari lub podobnej), aby zapewnić prawidłowe działanie strony.

1. Słowniczek.

„Konto” – indywdualne Konto Użytkownika prowadzone przez Novo Nordisk, umożliwiające dostęp do Strony;

„Pliki cookies” – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika, wykorzystywane do umożliwienia korzystania ze Strony;

„Polityka Prywatności” – dokument „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących przedstawicieli zawodów medycznych” dostępny pod adresem: https://zgodazdalnann.pl/files/informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.pdf

„Produkty” – produkty lecznicze, dla których Novo Nordisk jest podmiotem odpowiedzialnym, przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego lub wyroby medyczne dla których Novo Nordisk jest wytwórcą lub autoryzowanym przedstawicielem, których dotyczą Materiały, dopuszczone do obrotu na terenie Polski oraz posiadające wszelkie wymagane przepisami prawa pozwolenia;

„Novo Nordisk”, „my”, „nas”, „nasz” – Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, Polska;

„Regulamin” – niniejszy regulamin Strony dostępny pod adresem: www.forum-dla-otylosci.pl;

„Strona” – niniejsza platforma internetowa kontrolowana oraz obsługiwana przez Novo Nordisk, funkcjonująca pod adresem forum-dla-otylosci.pl;

„Materiały” – informacje o charakterze informacyjnym, naukowym, edukacyjnym lub promocyjnym związane z Novo Nordisk, działalnością Novo Nordisk lub produktami Novo Nordisk, dostępne na Stronie; treść Strony, obejmująca w szczególności teksty, oceny, udostępniane wyniki, zdjęcia lub inne obrazy, materiały audio, filmy i inne obrazy ruchome;

„Usługi” – usługi świadczone drogą elektroniczną polegające na udostępnianiu Materiałów na Stronie po założeniu Konta przez Użytkownika, zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, a także usługi świadczone drogą elektroniczną polegające na korzystaniu ze Zgłoszenia;„Użytkownik”, „Państwo” – odbiorca Strony, którym może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych powyżej 18 lat, będąca osobą uprawnioną do wystawiania recept lub osobą prowadzącą obrót produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 974, ze zm.), posiadający ważne prawo do wykonywania zawodu (PWZ) lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki posiadający Konto i korzystający ze Strony;

„Zgłoszenie” – miejsce umożliwiające dokonanie zgłoszenia w przypadku reklamacji lub działania niepożądanego związanego ze stosowaniem produktu Novo Nordisk; Informacja dotycząca zgłaszania działań niepożądanych lub reklamacji jest dostępna TUTAJ; Formularza zgłaszania działania niepożądanego lub reklamacji jest dostępny tutaj; E-mail IPSPoland@novonordisk.com;

2. O nas, niniejszej stronie oraz niniejszym Regulaminie

Niniejsza Strona jest kontrolowana oraz obsługiwana przez Novo Nordisk.

Regulamin określa zasady realizacji przez Novo Nordisk na rzecz Użytkowników Strony usługi świadczonej drogą elektroniczną. Niniejsza Strona jest przeznaczona wyłącznie  dla Użytkowników posiadających Konto, jako osób uprawnionych do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych oraz treści reklamowych na temat Produktów.

Niniejsza Strona została stworzona w celu umożliwienia zapoznania się przez przedstawicieli zawodów medycznych z właściwymi informacjami dotyczącymi produktów Novo Nordisk oraz powiązanymi z nimi obszarami terapeutycznymi. Materiały na tej stronie mogą nie być odpowiednie dla ogólnej publiczności i nie są dla niej dostępne. Z tego powodu, osoby nie spełniające definicji Użytkowanika nie mogą korzystać z niniejszej strony.

Wszelkie informacje dostępne na niniejszej Stronie zostały z należytą starannością wybrane i zweryfikowane przez pracowników Novo Nordisk w celu umieszczenia ich na niniejszej stronie.  

Niniejszy Regulamin reguluje w jaki sposób mogą mieć Państwo dostęp do niniejszej Strony, przeglądać ja oraz wykorzystywać. Poprzez (a) wejście na niniejsza Stronę, przeglądanie jej lub korzystanie z niej w dowolny inny sposób i za pomocą dowolnego urządzenia; lub (b) przekazanie przez Państwa swoich danych w celu uzyskania dostępu do wybranych obszarów niniejszej Strony lub w celu uzyskania świadczonych przez nas usług, wyrażacie Państwo zgodę na związanie się postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

3. Zastrzeżenia

Novo Nordisk zobowiązuje się do świadczenia Usług zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w tym do rozpatrywania reklamacji zgodnie z postanowieniami pkt 12 Regulaminu oraz do podjęcia wszelkich możliwych działań zapewniających nieprzerwany dostęp do korzystania z Usług. Novo Nordisk zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu spowodowane siłą wyższą, awarią techniczną lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.

4. Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje o tematyce zdrowotnej i farmaceutycznej publikowane na Stronie nie stanowią porad o charakterze medycznym, a informacje na temat Produktów nie zastępują Charakterystyki Produktów Leczniczych produktów leczniczych lub instrukcji używania dla wyrobów medycznych. Treści zamieszczone na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane jako specjalistyczne porady medyczne, forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia, nie mogą one zastępować specjalistycznych badań lekarskich ani profesjonalnego świadczenia zdrowotnego.

Użytkownik kierując się wyłącznie informacjami uzyskanymi za pośrednictwem Strony działa na własną odpowiedzialność. W szczególności brak ostrzeżenia dotyczącego skutków stosowania określonego Produktu lub kombinacji Produktów nie może być poczytywany przez Użytkownika jako wskazanie, że taki Produkt lub kombinacja Produktów jest bezpieczna, skuteczna lub właściwa dla Użytkownika lub innych osób.

Przed zastosowaniem jakichkolwiek produktów leczniczych, w tym Produktów oraz przed rozpoczęciem leczenia bądź terapii, należy każdorazowo zapoznać się z pełną treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego lub instrukcją używania.

5. Zmiany w niniejszym Regulaminie

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z ważnych powodów, w szczególności z ważnych przyczyn ekonomicznych lub awarii technicznych bądź w wyniku wydania decyzji administracyjnej lub prawomocnego wyroku sądu mającymi wpływ na treść postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie poinformujemy zarejestrowanych Użytkowników drogą mailową z prawem do usunięcia konta w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie terminu wypowiedzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Zmiany warunków świadczenia Usług w ramach niniejszej Strony, wynikające ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie wymagają wypowiedzenia warunków niniejszego Regulaminu w sposób opisany w zdaniach poprzedzających, a informacje o tych zmianach będziemy zamieszczać na Stronie.

6. Ochrona danych osobowych

Serwis prowadzony jest przez Novo Nordisk. Novo Nordisk świadczy Usługi za pośrednictwem Strony nieodpłatnie i zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności. Szczegółowa informacja na temat gromadzenia, przechowywania oraz dalszego przetwarzania przez nas danych osobowych Użytkowników znajduje się w Polityce prywatności oraz zasady gromadzenia Plików cookis znajdują się w Polityce cookies. 

7. Zarejestrowanie Państwa na stronie

Dostęp do niniejszej strony jest zastrzeżony wyłącznie dla Użytkowników, którzy zarejestrowali swoje dane w naszym systemie poprzez założenie Konta. Warunkiem umożliwiającym korzystanie z niniejszej Strony jest zapewnienie, że wszelkie dostarczone przez Państwa dane są prawidłowe, aktualne oraz kompletne. W trakcie procesu Państwa rejestracji możemy udostępniać dostarczone przez Państwa dane podmiotom trzecim , takim jak spółki kapitałowe z grupy IQVIA w celu identyfikacji i weryfikacji Państwa akredytacji zawodowej.  

W przypadku powzięcia przez nas wątpliwości dotyczących wspomnianych powyżej danych, zastrzegamy sobie prawo do odmowy Państwu dostępu do niniejszej Strony oraz do zamknięcia lub zawieszenia Państwa Konta. W sytuacji gdy zarejestrują się Państwo na stronie – jako Użytkownik, otrzymają Państwo hasło samodzielnie przez Państwa wybrane lub dostarczone przez nas. Państwa obowiązkiem jest traktowanie swojego hasła jako informacji poufnej, której nie można ujawniać jakiejkolwiek innej osobie trzeciej. Jesteśmy uprawnieni do monitorowania hasła Użytkowników, jak również do wymagania od Użytkowników jego zmiany (nasza decyzja w tej kwestii pozostaje w pełni w zakresie naszej dyskrecjonalności). Co więcej, w ramach profesjonalnego zarządzania przez nas stroną możemy kontaktować się z Użytkownikiem w sprawach związanych z Kontem Użytkownika oraz w sprawach technicznych.

Mogą Państwo w każdej chwili usunąć swoje konto, co spowoduje jego automatyczne usunięcie ze Strony.

8. Dostęp do niniejszej strony oraz korzystanie z niej

Warunkiem technicznym prawidłowego korzystania ze Strony jest korzystanie z komputera z dostępem do sieci internet, wyposażonego w aktualną wyszukiwarkę internetową (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, MS Edge) z włączoną obsługą JavaScript. Do prawidłowego działania Strony może być też wymagane włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.

Strona jest przystosowana do wyświetlania na urządzeniach mobilnych, takich jak smartfon lub tablet.

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą w odniesieniu do wszystkich praw własności intelektualnej związanych z niniejszą stroną, w tym do Materiałów, znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, oznaczeń charakterystycznych oraz produktów wykorzystywanych w związku z niniejszą Stroną. Korzystanie z nich jest możliwe tylko za naszą uprzednią zgodą wyrażoną na piśmie, z wyjątkiem w postaci ich wykorzystywania do celów zidentyfikowania naszych produktów lub usług.  

Na podstawie niniejszego Regulaminu i z zastrzeżeniem, że zawartość strony pozostanie w niezmienionej formie, a wszystkie niezbędne oświadczenia dotyczące praw autorskich do utworów (takich jak Materiały czy oznaczenia charakterystyczne, o których mowa powyżej) oraz znaków towarowych zostaną uwzględnione we wszystkich wykonanych kopiach (niezależnie od ich formy), niniejszym udzielamy Państwu ograniczonej, czasowej, odwołalnej i niewyłącznej licencji na posiadanie dostępu do niniejszej Strony, przeglądania jej i korzystania z niej w inny sposób oraz do pobierania zawartości z niniejszej Strony, do Państwa osobistego i niekomercyjnego użytku.  

Z zastrzeżeniem udzielenia powyższej ograniczonej licencji (oraz w zakresie wymaganym prawem właściwym), żadna część niniejszej Strony nie może być wykorzystywana, reprodukowana, powielana, kopiowana, sprzedawana, odsprzedawana, udostępniana, modyfikowana czy używana w inny sposób bez naszej wyraźnej uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie. W szczególności, nie są Państwo uprawnieni do publikowania jakiejkolwiek części niniejszej strony na innej stronie internetowej czy w innym medium (w formie pisemnej, elektronicznej lub innej) bądź jako część usługi komercyjnej bez naszej uprzedniej wyraźnej zgody wyrazonej w formie pisemnej. Wszelkie prawa własności intelektualnej, o których mowa powyżej pozostają własnością naszą bądź odpowiednio właściwego licencjodawcy.

9. Dozwolone używanie niniejszej Strony

Użytkownik ma prawo korzystać nieodpłatnie z Usług przez okres trwania umowy zawartej na podstawie Regulaminu. Użytkownikowi przysługują również inne prawa wynikające z Regulaminu.

Podczas uzyskiwania dostępu do niniejszej Strony, przeglądania i/lub innego jej używania Użytkownik ma następujące obowiązki:

 • Stosować się do wszystkich właściwych przepisów prawnych, a także innych wiążących regulacji i kodeksów;
 • Zakazane jest podszywanie się pod inną osobę czy korzystanie z fałszywych danych kontaktowych lub adresu e- mail, numeru Prawa Wykonywania Zawodu;
 • Zakazane jest gromadzenie oraz przechowywanie danych osobowych innych użytkowników (o ile Użytkownik nie zostanie do tego wyraźnie upoważniony przez Novo Nordisk);
 • Zakazane jest ramowanie (framing) i użycie innych technik ramowania (framingu) w celu załączenia niniejszej Strony lub jej części, bez naszej uprzedniej wyraźnej zgody wyrażonej w formie pisemnej;
 • Zakazane jest modyfikowanie oraz podejmowanie prób modyfikowania całości lub dowolnej części zawartości niniejszej Strony; i/lub
 • Zakazane jest uzyskanie lub podejmowanie próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do niniejszej Strony, serwera, na którym niniejsza Strona jest przechowywana bądź któregokolwiek z serwerów, urządzeń, czy baz danych powiązanych z niniejszą Stroną a należących do strony trzeciej.

Dozwolone jest podawanie przez Państwa linku do niniejszej Strony, z zastrzeżeniem że musi się to odbywać w sposób, który jest zgodny z prawem, uczciwy, nienaruszający naszej reputacji oraz niesugerujący jakiejkolwiek formy podejmowanej z nami współpracy, zaakceptowania czy wyrażania przez nas poparcia dla Państwa działalności, Państwa towarów, usług  i/lub Państwa strony internetowej.

W ramach korzystania z niniejszej Strony, zabronione jest dostarczanie przez Państwa treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje, w tym:

 • które są szkodliwe, zawierają groźby, są obraźliwe, napastujące, szkalujące, wulgarne, obsceniczne, pornograficzne, oszczercze, godzące w prywatność innych osób, nawołujące do nienawiści, w tym rasowej lub etnicznej, lub w inny sposób niedopuszczalne;
 • wobec których nie przysługuje Państwu prawo do ich udostępniania, zgodnie z przepisami prawa lub na podstawie stosunku umownego;
 • co do których wiedzą Państwo,  że są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd,
 • stanowiące tajemnice handlowe, informacje poufne, zachęty handlowe lub promujące konkurencję.

10. Odebranie lub zawieszenie prawa dostępu Użytkownika do niniejszej strony

W każdym czasie i bez uprzedniego zawiadamiania o tym Użytkownika, możemy trwale lub czasowo kierując się dowolną przyczyną:

 • Odebrać, zawiesić lub odmówić Użytkownikowi dostępu do niniejszej Strony (do jej całości lub części);
 • Odebrać Użytkownikowi uprawnienie do dalszego podawania linku do niniejszej Strony; i/lub
 • Usunąć lub edytować dowolną zawartość niniejszej Strony.

11. W takich okolicznościach, w granicach dozwolonych właściwym prawem, wyłączona zostaje cała nasza odpowiedzialność (w tym również odpowiedzialność naszego zespołu zarządzającego, naszych pracowników i przedstawicieli) z tytułu jakiejkolwiek szkody wynikającej z usunięcia bądź edytowania przez nas zawartości strony i/lub ograniczenia Państwu sposobu jej używania lub niemożności korzystania ze strony (jej całości lub części). Linki stron trzecich

Niniejsza Strona może zawierać linki do innych stron internetowych nieznajdujących się pod kontrolą Novo Nordisk. Korzystanie z tych linków wiąże się to z opuszczeniem Strony. Nie posiadamy kontroli nad zawartością takich stron internetowych należących do stron trzecich oraz nie wyrażamy dla nich poparcia i nie rekomendujemy ich, ani zawartości jakie zwierają bądź produktów lub usług oferowanych przez strony trzecie do których się odnoszą. Co więcej, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu zawartości jakiejkolwiek strony internetowej podmiotu trzeciego lub jej bezpieczeństwa ani nie udzielamy żadnej gwarancji/ oświadczenia co informacji jakie zawierają.

12. Zgłaszanie reklamacji

Wszelkie reklamacje dotyczące prowadzenia przez Novo Nordisk niniejszej strony należy zgłaszać w wiadomości e-mail na adres: informacja@novonordisk.com lub koresponencyjnie na adres wskazany w pkt 16 poniżej.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej Państwa imię i nazwisko, adres e-mail, na który Novo Nordisk ma przesłać odpowiedź, jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.

Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od ich otrzymania. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji powiadomimy pocztą elektroniczną lub korespondencją tradycyjną na adres wskazany przez Państwa w tym celu.

13. Stosowanie niniejszego Regulaminu

Jeżeli całość lub część postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważna, bezskuteczna lub niemożliwa do wyegzekwowania z jakiegokolwiek powodu, powinna ona w niezbędnym zakresie zostać wydzielona z niniejszego Regulaminu oraz uznana za bezskuteczną, z zachowaniem o ile jest to możliwe pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu w niezmienionym brzmieniu, oraz nie powinno to w żaden sposób wpływać na ważność lub skuteczność innych postanowień.

14. Właściwe prawo i jurysdykcja

Niniejszy Regulamin i/lub korzystanie przez Państwa z niniejszej strony powinno podlegać prawu polskiemu.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku sporów związanych z korzystaniem z niniejszego Regulaminu lub korzystania przez Państwa z niniejszej Strony mogą też Państwo wystąpić do odpowiedniego podmiotu, uprawnionego do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na mocy ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, ze skargą o rozstrzygnięcie sporu w postępowaniu sądowym za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumer/odr.

Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii Europejskiej. Stanowi ona jeden punkt dostęp dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

Przed skorzystaniem z tej platformy zachęcamy jednak do kontaktu z Novo Nordisk.

15. Informacje o Novo Nordisk

Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 46

Warszawa, Polska

Telefon: (+48 22) 44 44 900

Fax: (+48 22) 44 44 901

REGON: 011901401

E-mail: informacja@novonordisk.com

 

Więcej informacji kontaktowych znajdziesz na stronie: http://www.novonordisk.pl/

NovoBot - Twój wirtualny pomocnik